Manteniment preventiu

El manteniment preventiu s’estableix en funció del sistema de refrigeració a tractar, establint la programació de revisions periòdiques que poden garantir el funcionament correcte del sistema de climatització instal·lat.

En aquestes revisions es localitzaran avaries i anomalies del sistema de climatització, i es proposaran i planificaran reparacions o accions correctores del funcionament.

El manteniment preventiu s’efectuarà en condicions de qualitat i seguretat.

La nostra empresa està autoritzada i homologada per dur a terme el manteniment normatiu i fer certificacions.

En instal·lacions de capacitat superior a 70 Kw caldrà complir els requisits especificats a la norma R.I.T.E.

 

 

Pg de la Verneda 111-113
08020 Barcelona
T (0034) 934 85 56 02
F (0034) 934 85 15 06